ఏపి లో కొత్త బ్రాండ్లు?

ఏపి లో కొత్త బ్రాండ్లు?

user-default ఈశ్వర ప్రసాద్ | Mob: 9848234566 | 29 Oct

ఆంద్రప్రదేశ్ మద్యం ధరలు ఎలా ఉన్నా షాపులలో మద్యం ప్రియులకు కొత్త బ్రాండు లతో దర్శనం ఇస్తున్నాయి. మద్యం త్రాగే వారికి మాత్రం ఈ బ్రాండ్లు ఆశ్చర్యానికి గురౌతున్నారు. త్రాగుడు మానలేక ఏదొక బ్రాండ్ ను తీసుకోక తప్పడంలేదని మద్యం ప్రియులు అంటున్నారు.

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved