కిలో ఉల్లి రూ10

కిలో ఉల్లి రూ10

user-default suresh gona | Mob: 7799146666 | 20 Oct

ప్రభుత్వాలు ప్రజలు గడగడలాడించిన ఉల్లి ధరలు పతనమయ్యే యి. లౌక్ డౌన్ నేపథ్యంలో కేజీ ఉల్లి ధర అరవై రూపాయలకు కిలో చేరిన ఉల్లి అదే స్థాయిలో తగ్గు ముఖం పట్టింది రైతు బజార్ లో కిలో ఉల్లి పది రూపాయలు అమ్మడంతో ఆదివారం అధిక శాతంలో ప్రజలు ఉల్లిపాయలను కొనుగోలు చేశారు

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved